Amaç
Madde 1- Bu yönerge, Türk Radyoloji Derneği'nin bir organı olan Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu'nun çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2A- Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu'nun yapacağı çalışmaların başlıca amaçları şunlardır:

 • Radyoloji uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve yükseltmek,
 • Radyoloji uzmanlık eğitiminin standartlarını güncellemek, bu standartlar doğrultusunda uzmanlık eğitimini değerlendirmek ve kalitesini artıracak çalışmalar yapmak,
 • Radyoloji uzmanlık eğitimine yönelik çalışmaları düzenlemek, öneriler geliştirmek, eşgüdüm ve katkı sağlamak,
 • Radyoloji uzmanlığı yeterlik ölçütlerini belirleyerek yeterlik sınavını yapmak ve yeterlik belgesi vermek,
 • Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek amacıyla yapılacak çalışmaları yürütecek organları oluşturmak ve çalışma şekillerini düzenlemek,
 • Yeniden belgelendirme esaslarını belirlemek,

Madde 2B- Kurulun çalışma alanını, radyoloji ile ilgili aşağıdaki konuların eğitimi oluşturur:

 • Cihaza yönelik olarak; geleneksel radyoloji, floroskopik görüntüleme, ultrasonografi, doppler ultrasonografi, elastografi, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, manyetik rezonans görüntüleme, mamografi, kemik dansitometri, pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi (PET-BT), pozitron emisyon tomografi-manyetik rezonans (PET-MR), diğer hibrit görüntüleme sistemleri ve geliştirilmekte olan görüntüleme sistemleri,
 • Organ sistemine yönelik olarak; nöroradyoloji, baş-boyun radyolojisi, toraks radyolojisi, meme radyolojisi, abdominal radyoloji, genitoüriner radyoloji, kardiyovasküler radyoloji, kas-iskelet radyolojisi,
 • Yaşa yönelik olarak; pediatrik radyoloji ve geriyatrik radyoloji,
 • Tanı ve tedaviye yönelik olarak; girişimsel radyoloji, moleküler görüntüleme, bu alanlarda kullanılan ajanlar, aygıt – aletlerle ilgili temel farmakolojik bilgi – malzeme bilgisi,
 • Ayrıca; görüntüleme fiziği, radyobiyoloji, kontrast madde farmakolojisi, adli radyoloji, acil radyoloji, teleradyoloji, radyoloji bilişimi, radyolojide yapay zeka, radyolojide yönetim, radyolojide etik, vb.

Dayanak
Madde 3- Bu yönergede yer alan esaslar, Türk Radyoloji Derneği Tüzüğü, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) yönergesine uygun olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen:
TRD, Türk Radyoloji Derneği'ni;
TRDMYK, Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu'nu;
TRYK, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu'nu;
TRYYK, Türk Radyoloji Yeterlik Yürütme Kurulu'nu;
TTB, Türk Tabipleri Birliği'ni ifade eder.

Kuruluş
Madde 5- TRYK, TRD ile aynı adreste faaliyette bulunan bir alt kuruldur.

Organlar
Madde 6- TRYK'nın organları şunlardır:
Genel Kurul 
Yürütme Kurulu

Eğitim Danışma Kurulu
Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu
Eğitim Kurumlarını Ziyaret ve Programları Değerlendirme Komisyonu
Sınav Komisyonu

Genel İlkeler
Madde 7- TRYK ve organlarının alacakları kararlar, resmi bir karar olmayıp, dernek üyelerine yönelik öneri niteliğindedir. Sınavla verilen yeterlik belgesi de aynı özellikte olup, Radyoloji Uzmanlığı Diploması’na denklik oluşturmaz. TRYK'nın organları için yapılan seçimlerde gizli oy, açık sayım ilkesi uygulanır. Seçimler, TRD MYK Başkanı ve Genel Sekreteri’nin sorumluluğunda yürütülür. Seçim sonucunda asil üye sayısınca yedek üyeler de belirlenir. Asil üyenin görevden ayrılması halinde yerine sıradaki yedek üye getirilir. 

Organların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8-
a) Genel Kurul 
TRYK Genel Kurulu TRD Yeterlik Belgesi sahibi üyelerden veya Radyoloji uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az 10 yıl eğitici kadrosunda çalışmış veya halen çalışmakta olan üyelerden oluşur ve TRYYK'nın ilgili üyelerini bu maddenin b fıkrasındaki esaslara uygun olarak seçer.

b) Yürütme Kurulu

 • TRYYK dokuz (9) kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Yürütme Kurulu üyeleri, TRD Yeterlik Belgesi sahibi olan veya Radyoloji uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az 10 yıl eğitici kadrosunda çalışmış veya halen çalışmakta olanlar arasından seçilir. Üye seçimleri, 3 yılda bir Ulusal Radyoloji Kongresi sırasında yapılır. Çoğunluk aranmaksızın oylamaya katılan üyelerin oy çokluğuna göre seçim gerçekleşir. Yürütme Kurulu’nun altı asil, altı yedek üyesi en çok oy alan üyeler arasından seçilir. Diğer üç asil üç yedek üye ise, bu maddede belirtilen seçilme yeterliğine sahip kişiler arasından TRD MYK tarafından atanır.
 • Kurul yılda en az iki kere toplanır. TRYYK, seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

Kurulun görevleri, radyoloji eğitiminin niteliğinin geliştirilmesine yönelik yapılacak eğitim programlarını düzenlemek, eğitim programlarının yaygın olarak kullanıma geçirilmesini sağlamak, yeterlik sınavlarını gerçekleştirmek, eğitim kurumlarını ziyaret etmek ve programlarını değerlendirmek, mesleki uygulamalarda kullanılacak rehber ve standartların geliştirilmesi ile ilgili ilkeleri belirlemek, uzmanlık eğitimine yönelik çalışmaları düzenlemek, katkı sağlamak ve öneriler geliştirmek, bu konularla ilgili kurul ve komitelerin işleyişini sağlamak, bu kurul ve komitelerden gelen öneri ve görüşleri değerlendirmek, alınan kararları onaylamak, gerekli durumlarda TRD MYK'ya iletmektir. TRYYK, komite ve komisyonlarından gelen raporları değerlendirerek gereğini yapar. Sınavlar ile ilgili tarih, yer ve harç bedeli gibi esasları belirleyerek TRD MYK'ya önerir. Sınav listelerini onaylar. Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak TRD MYK'ya iletir.

c) Eğitim Danışma Kurulu

 • Eğitim Danışma Kurulu, TRYYK ve radyoloji uzmanlık eğitimi veren eğitim kurumlarının aktif görevdeki anabilim dalı başkanları veya şefler (veya mevzuatta denkliği kabul edilmiş unvanlılar) veya kurumu temsilen tercihen uzmanlık eğitiminden sorumlu birer eğiticisinden oluşur. Kurula ayrıca üç adet uzmanlık öğrencisi temsilcisi katılır. Bu temsilciler “TRD Uzmanlık Öğrencisi ve Genç Uzman Çalışma Grubu” tarafından seçilir.
 • Kurul, yılda en az 1 kez TRD MYK Başkanının daveti ile TRYYK başkanlığında toplanır. Kurulun amacı radyoloji eğitiminin sorunları ve çözüm yolları üzerinde bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıdır.

d) Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu

 • Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu yedi (7) üyeden oluşur. Kurul üyesi olabilmek için uzmanlık sonrasında eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak, aktif görevde bulunmak ve profesör, doçent, şef veya şef yardımcısı unvanına (veya mevzuatta denkliği kabul edilmiş unvana) sahip olmak gerekir. Üyelerden 4'ü TRYYK, 3'ü TRDMYK tarafından belirlenir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır.
 • Kurul belirlendikten sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
 • Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu, TRYYK'nin belirleyeceği ilkeler doğrultusunda uzmanlık eğitiminin programını ve ilgili eğitim standartlarını belirleyen çalışmalar yaparak sonuçlarını TRYYK'ya iletir.

e) Eğitim Kurumlarını Ziyaret ve Programları Değerlendirme Komisyonu

 • Eğitim Kurumlarını Ziyaret ve Programları Değerlendirme Komisyonu, beş (5) kişiden oluşur. Kurul üyesi olabilmek için eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak, aktif görevde bulunmak ve profesör, doçent, şef veya şef yardımcısı (veya mevzuatla belirlenmiş denkleri) unvanına sahip olmak gerekir. Üyeler 3 yıllık dönem için görev alırlar. Üyelerden 3'ü TRYYK, 2'si TRD MYK tarafından belirlenir.
 • Kurul belirlendikten sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
 • Eğitim Kurumlarını Ziyaret ve Programları Değerlendirme Komisyonu, TRYYK'nin belirleyeceği ilkeler doğrultusunda, radyoloji eğitimi veren kurumları talep etmeleri halinde ziyaret ederek kurumun eğitim programını, eğitim ortamını ve altyapısını değerlendirir. Kurum için yapılan değerlendirmeler rapor edilir. Belirlenmiş standartlar doğrultusunda, eğitim veren kurumlara yeterlik belgesi verilmesini TTB-UDEK'e önerir. Kurulun çalışma yöntemleri ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

f) Sınav Komisyonu

 • Sınav komisyonu, beş (5) kişiden oluşur. Komisyon üyesi olabilmek için, uzmanlık sonrasında eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak, aktif görevde bulunmak ve profesör, doçent, şef veya şef yardımcısı unvanına (veya mevzuatta denkliği kabul edilmiş unvana) sahip olmak gerekir. Üyelerden 3'ü TRYYK, 2'si TRD MYK tarafından belirlenir.
 • Komisyon belirlendikten sonra yapacağı ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
 • Sınav komisyonunun görevi, TRYYK'nin belirleyeceği ilkeler doğrultusunda yeterlik sınavlarını düzenlemek, gerçekleştirmek ve sınavların analizini yaparak sonuçlarını TRYYK'ye bildirmektir. Komisyon bu amaçla, uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmak, geliştirmek, soru toplamak, soruları gözden geçirmek, sınav haline getirmek, sınavı gerçekleştirmek, sınavla ilgili barajı ve diğer ölçütleri belirlemek, sınav ve soru analizleri yapmak, itirazları değerlendirmek ve yanıtlamakla görevlidir. Komisyon, ayrıca eğitim içi, biçimlendirici veya gelişim sınavı adları ile bilinen uzmanlık eğitimini destekleyici sınavlar hazırlar.

Sınavlar
Madde 9- Türk Radyoloji Yeterlik Sınavı yılda en az bir kez yapılır. Sınav dili Türkçe'dir. Sınavların takvimi ve sınav yeri TRYYK'nın onayı ile yazılı olarak TRD internet sitesinde ilan edilir. Sınavlara sadece TRD üyeleri başvurabilir.  Sınavlara, radyoloji uzmanlarının yanı sıra, radyoloji uzmanlık eğitiminin son senesindeki uzmanlık öğrencileri de girebilir.  

Belgelendirme
Madde 10-Yeterlik sınavında başarılı olanlara radyoloji alanında yeterliği belgeleyen TRD Yeterlik Belgesi verilir. Belge geçerliliği 5 yıldır. Belge TRYYK Başkanı tarafından onaylanır.

Yeniden belgelendirme
Madde 11- Beş yıllık süre sonunda yeniden belge alabilmek için, sınavların yeniden başarılması ya da TRYYK tarafından ilan edilmiş olan kurallar doğrultusunda sürekli mesleki gelişim kredisi toplanmış olması gerekmektedir. Yeni yeterlik belgesi de 5 yıllığına verilir.

Belgenin İptali
Madde 12- Sertifika ve sınavlar öncesinde yanlış beyanda bulunanların, sahte ya da uygunsuz belge düzenlediği saptananların, meslekten men cezası alanların, yeterlik belgesini hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı biçimde kullananların belgeleri TRYYK tarafından iptal edilir. Bu gibi durumlarda TRYYK, gerekli kanıtları toplayarak kişinin yazılı ve/veya sözlü savunmasını alır, savunma vermeyenler bu haklarından vazgeçmiş kabul edilir. TRYYK gerekli gördüğünde gerekçelendirerek belgeyi iptal eder, yayın organında ilanı ve kişi hakkında TRD Tüzüğü'ne göre gereğinin yapılması için TRD MYK' ya bildirir.

Mali Hükümler
Madde 13- TRYK'nın bu yönetmelikte sözü edilen faaliyetleri ile ilgili harcamaları TRD tarafından karşılanır. TRYK etkinlikleri ile elde edilecek gelirler ve sınav harçları TRD'ye yatırılır.

Yürürlük

Madde 14- Bu yönerge, TRD MYK tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 15- TRD MYK, bu yönerge hükümlerini yürütmeye ve TRYYK'nın önerileri doğrultusunda yönerge hükümlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. TRYYK'nın aldığı kararlar, TRD MYK'nın onayından sonra uygulanır.

Ağustos, 2023