KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Türk Radyoloji Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletilen Türk Radyoloji Derneği üyelerine/üye adaylarına/bursiyerlerine/destekçilerine/tedarikçilerine/ tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/ devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da düzenlenen yöntemlerle işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin;

 • Ad ve soyadı, TC. Kimlik Numarası, doğum tarihi/yeri, cinsiyeti, medeni hali, pasaport/sürücü belgesi, vb.,
 • Özgeçmiş/CV, başvuru formu, iş unvanı/mesleği/çalıştığı yer, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller, katıldığı kurslar/seminerler, sertifika bilgisi, vb.,
 • Telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, fax numarası, kayıtlı e-posta adresi, vb.,
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar ve benzeri konuları içeren verileri kişisel verilerdir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Türk Radyoloji Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Türk Radyoloji Derneği’nin internet siteleri üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular,
 • İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,
 • Sosyal medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı,
  Türk Radyoloji Derneği’nin üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda kurulan iletişim,
 • Tarafınızca doldurulan başvuru bilgi formu, üyelik taahhütnamesi, stajyer taahhütnamesi vb. form ve taahhütnameler.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veri sahibinin kişisel verileri;

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kişisel veri sahibinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Yapılacak faaliyet ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Türk Radyoloji Derneği’ne sponsorlarına/destekçilerine/üyelerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili kişisel veri sahibine bilgilendirme yapılması,
 • Kişisel veri sahibinin yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Kişisel veri sahibinin tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve faaliyetlerin önerilebilmesi,
 • Kişisel veri sahibinin üstleneceği görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin
  bilgilendirme yapılması,
 • Kişisel veri sahibinin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kişisel veri sahibinin tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Sosyal medya, internet sitesi, yazılı, basılı ve görsel yayın vb. kanallarda üye/destekçi ve sponsor hikayelerinin paylaşılması,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma / yedeklenmesi,
 • Türk Radyoloji Derneği’ne ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için kişisel veri sahibine bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahibini bildirilecek sair amaçlarla,
  yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Ve KVKK’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilecektir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz yukarıda aktarılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde

belirtilen şartlara uygun olarak veyahut gerekli durumlarda tarafınızdan açık rıza alınması halinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak; Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi/kurum ve/veya kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Türk Radyoloji Derneği’nden talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Türk Radyoloji Derneği’ne daha önce bildirilen ve Türk Radyoloji Derneği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.