Madde 3.

Türk Radyoloji Derneği’ne üyelik, şubelere üye olmak suretiyle gerçekleşir. a.Asil üyelik Derneğin asil üyeleri, radyoloji uzmanları ile radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdürmekte olan hekimlerden oluşur. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin yurtiçinde veya yurtdışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır. Üyelik için gerekli koşulları taşıyan ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan ve uzmanlık diplomasının denkliği kabul edilmiş yabancı uyruklu radyoloji uzmanı olan gerçek kişiler de, Türk Radyoloji Derneği’ne asil üye olabilirler. Asil üyeler, şubelerin ve merkezin yönetim, denetim, etik kurullarına ve idari veya bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler; üyelikleri için, giriş ödentisi ve yıllık ödenti (aidat) öderler. b.Onursal üyelik Aşağıda sayılan özelliklere sahip kişiler onursal üye olabilirler: 1.Radyoloji uzmanı olan veya radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdüren, ancak Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler, 2.Radyoloji alanı ile ilişkili diğer disiplinlere mensup kişiler, 3.Radyoloji alanı ile ilgili kar amacı gütmeyen tüzel kişiler. 4.Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, Derneğe önemli ayni, nakdi veya hizmet bağışında bulunmuş veya çalışmalarıyla radyoloji alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler onursal üye olabilirler. Bu kişiler, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyeler genel merkeze üye olurlar. Onursal üyeler, genel kurula katılma ve söz hakkına sahiptirler; ancak oy kullanamaz, dernek kurullarına seçilemezler; yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler. Onursal üyeler, Derneğin her türlü bilimsel faaliyetine katılabilir ve asil üyelerle eşit olarak yararlanabilirler, ödenti ödemezler ama bağış yapabilirler.


Madde 4.

a.Yurt içinde ikamet eden tüm üyeler, meslek icra ettikleri bölgedeki şubeye üye olmak zorundadır. Yurt dışında ikamet eden ve Türk vatandaşı olan üyeler ise istedikleri şubeye üye olabilirler. Çalışmayı bırakmış üyeler için, ikamet mahalleri geçerlidir. Onursal üyeler ise Genel Merkez’e üye olurlar. b.Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. c.Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, asil üye ise, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.


Madde 5.

a. Derneğe üye olabilmek için Madde 3 a'daki özelliklere sahip kişilerin, bulundukları ilin bağlı olduğu şubeye yazılı bir dilekçe ile başvurmaları gereklidir. b.Başvuru dilekçesine, eğitim durumlarını gösteren resmi bir belge (tıp uzmanları için, uzmanlık belgelerinin bir örneği; tıpta uzmanlık öğrencileri için, görev yaptıkları birim sorumlusundan, anabilim dalı başkanı/klinik şefinden alacakları konumlarını gösteren bir belge; diğer meslek gruplarından, lisans veya lisans üstü eğitim belgesi) ve yürürlükteki mevzuata göre derneklere üyelik başvurusunda bulunabilmek için gerekli olan belgeler eklenir. Asil üyelik için başvuran yabancı uyruklu kişilerin, yukarıdaki belgelerle birlikte Türkiye’de yerleşme haklarının olduğuna ilişkin ikametgah belgelerini ve diplomalarının denkliğinin kabul edildiğine dair belgeyi başvuru dilekçelerine eklemeleri zorunludur. c.Şube yönetim kurulu üyelik isteğini, Genel Merkez Yönetim Kurulu görüşünü de alarak, en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. d.Kabul kararını takiben, asil üyelerden üye giriş ödentisi tahsil edilir. Giriş ödentisini ödeyenler, yıllık ödentileri, takip eden yıldan itibaren ödemeye başlarlar. e. Üyelik kesinleştikten sonra, şube yetkilisi tarafından belgelerin bir nüshası şube merkezinde tutulurken, bir nüshası da Genel Merkeze gönderilir. Üye olduktan sonra görev yeri değişen üyelerin üyelikleri, talepleri üzerine veya yer değişikliği bilgisini edinen Genel Merkez tarafından resen, ilgili şubelerin işbirliği ile yeni şubeye aktarılır.


Madde 6. Üyelikten Çıkma

Her üye, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek kaydıyla, Dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyeye bir geri bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.