Merkez Genel Kurulu Toplantı ve Seçim Yönergesi

Merkez Genel Kurulu

Türk Radyoloji Derneği Tüzüğü’ne göre Merkez Genel Kurulu, şubelere kayıtlı asil üyelerden oluşur. Fahri üyeler ve asil üye özellikleri taşımayan onursal üyeler Genel Kurulu izleyebilirler; ancak, oy kullanamazlar ve Dernek organlarına seçilemezler.

Merkez Genel Kurulu toplantı tarihi ve toplantıya çağırma usulü

Türk Radyoloji Derneği Tüzüğü’ne göre Merkez Genel Kurulu, üç yılda bir Eylül ayında, radyoloji ulusal kongresinin yapıldığı yer ve zamanda, olağan olarak yapılır. Olağan Genel Kurulun salt çoğunluk aranarak yapılacak ilk toplantısı, tüzük ve mevzuatın tanımladığı yöntemlerle duyurulmak koşuluyla, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir. Genel Kurul toplantıya, Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Merkez Denetleme Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu veya asil üyelerin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, 30 gün içinde, Dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu çağırır. Merkez Yönetim Kurulu’nun bu görevi yapmadığı durumlarda, dernekler mevzuatının konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelere toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 gün önceden elektronik posta, cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) veya adreslerine gönderilecek bir yazı ile duyurulur. Ayrıca, en az 15 gün önceden Dernek internet sayfasında da duyuru yapılır. Bu duyurularda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması durumunda, ikinci toplantının hangi yer, gün ve saatte yapılacağı da bildirilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, yedi günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilk toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bıraktırılamaz.

Merkez Genel Kurulu toplantı usulü

Türk Radyoloji Derneği Tüzüğü’ne göre Merkez Genel Kurulu, asil üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır; ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi söz konusu ise toplantı için asil üyelerin en az üçte ikisinin katılımı gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; fakat, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Merkez Genel Kuruluna giriş, üye listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı, Merkez Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği başka bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir divan başkanı, bir divan başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen Başkanlık Divanı, Merkez Genel Kurulunu yönetir. Merkez Genel Kurulu toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçiminde, gizli oylama açık tasnif esastır. Diğer konulardaki kararlar ise Merkez Genel Kurulunda aksi yönde bir karar alınmamışsa, açık olarak oylanır.

Merkez Genel Kurulu kararları, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile kesinleşir. Derneğin fesih edilmesi ve Dernek Tüzüğündeki değişiklik kararları, Merkez Genel Kuruluna katılan üyelerin üçte iki nitelikli çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantı sonunda, toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları içeren tutanak, Başkanlık Divanınca imzalanır. Tutanak ve diğer belgeler Merkez Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Merkez Genel Kurulu sonuçları yeni Merkez Yönetim Kurulunca, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine sunulur.

Dernek organlarına aday olma usulü

Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Etik Kurulu üyeleri, Derneğin Merkez Genel Kurulunda seçilir. Aday olabilmek için asil üye olma şartı aranır.

Tüzüğümüz gereği kişiler, Genel Kurul sırasında kendileri veya başka bir asil üye tarafından aday gösterilebilir. Seçimli Merkez Genel Kurulunun yapılacağı ulusal radyoloji kongresi tarihinden 45 gün önce, dernek web sitesinde, “Seçim Duyuruları” penceresi açılacaktır. Merkez yönetim kuruluna aday olan kişiler, kısa öz geçmişlerini ve bir portre fotoğraflarını içeren adaylık ilanını, bu pencereden duyurabilirler. Seçim Duyuruları penceresine ilan kabulü, kongre başlangıç tarihinin 10 gün öncesinde sona erer; kişinin aday olabilmesi için adaylığını dernek web sitesinden önceden ilan etmesi zorunlu değildir.      

Şubelerin yönetim veya denetleme kurulunda görevli olan ve Derneğin süreli yayınlarında editörler kurulu üyesi olarak görev yapan üyeler, Dernek Merkezinin yönetim, denetleme veya etik kurullarına seçildiklerinde, bu görevlerinden ayrılırlar.

Merkez Genel Kurulu toplantısında seçim usulü

İlgili organlara aday olanların isimleri tüm üyelerin görebileceği bir ekranda ilan edilir. Aday olabilmek için Genel Kurula katılmak şart değildir.

Her asil üye bir oy hakkına sahiptir, üye oyunu bizzat kullanır; oy kullanma işlemi sırasında resmi kimlik belgesi gösterilmesi zorunludur.

Merkez Yönetim Kurulu için 9 asil, 9 yedek, Merkez Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek ve Etik Kurulu için 5 asil, 5 yedek üye seçilir.