Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grupları Yönergesi

Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grupları Yönergesi | 2019-12-16

TRD EĞİTİM ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA GRUPLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç:
Madde 1: Bu yönerge, Radyoloji alanında Türkiye genelinde üniversite ve eğitim hastanelerinde spesifik bir konuda çalışan ve spesifik sistem radyolojisi ile ilgilenen radyologları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu gruplar, çalışma alanlarına yönelik spesifik araştırmaların planlanması, yönetilmesi, yazılı ve görsel materyal hazırlanması, eğitim toplantılarının düzenlenmesi ve çok merkezli bilimsel araştırmaların planlanması ve yönetilmesinde görev alacaklardır.

Kapsam:
Madde 2: Radyoloji alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunan radyologların ilgi ve uğraşı alanlarına göre eğitim ve bilimsel araştırma gruplarının belirlenmesi esasları ve bu grupların çalışma prensipleri için gerekli kurallar bu yönerge ile ortaya konmuştur. 

Dayanak:
Madde 3: Bu yönergede yer alan esaslar TRD tüzüğünün 2. maddesine dayanmaktadır. 


İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun yapısı, görev ve ilkeler

EĞİTİM ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA GRUBU

Madde 4: Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grubunun Yapısı:

 1. Gruplar, uzmanlık eğitimlerini tamamlamış üyelik aidat borcu olmayan TRD üyesi radyoloji uzmanlarınca oluşturulur. Daha önce kurulmuş olan gruplara üye olanların üyelikleri devam eder; ancak aidat borcu olanların grup üyelikleri askıya alınır; aidatlarını ödemeleri durumunda grup üyelikleri aktif olur. Bir kişi en fazla üç eğitim ve bilimsel araştırma grubuna üye olabilir.
 2. Yeni oluşturulan gruplar bir yıl boyunca TRD MYK tarafından koordine edilir. Gruba katılmak isteyen TRD üyesi radyoloji uzmanları kısa özgeçmişlerini ve yayınlarını içeren listeyi TRD sekreterliğine iletirler. Bu gruplar, kurulmalarını takip eden ilk ulusal kongrede kendi Başkanlarını ve Sekreterlerini seçerler.
 3. Grubun yönetim ekibi (Başkan ve Sekreter) iki yıllık dönem için seçilir; Başkan iki dönemden fazla başkanlık yapamaz. Başkan, TRD üyesi Profesör, Doçent veya Eğitim Görevlisi unvanına sahip olmalıdır. Grup Başkanı her yılın sonunda çalışma raporunu Yönetim Kurulu’na iletmek zorundadır. Bu dönemlerde raporların gönderilmemesi veya grup faaliyetinin yetersiz bulunması durumunda Yönetim Kurulu Grup Başkanını değiştirebilir.  TRD Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her durumda ek rapor isteyebilir.
 4. Aşağıda belirtilen mesleki gruplar da bu yönerge ilkelerine tabidir. Uzmanlık Öğrencisi ve Genç Uzman Grubu’na uzmanlık öğrencileri üye olabilirler. Bu gruba üyelikte ve başkanlıkta uzman olma koşulu aranmaz.

Madde 5: Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grubu’nun görevleri ve yükümlülükleri:

 1. Gruplar radyoloji eğitimi için alanlarına yönelik sempozyum ve eğitim kursu düzenleyebilirler. Bu sempozyumların düzenlenmesinde TRD şubeleri ile birlikte çalışabilirler. TRD Yönetim Kurulu ve Eşgüdüm Kurulu’nun onayı olmadan sempozyum ve eğitim kursu düzenlenmesi mümkün değildir.
 2. Üyeler arasında çok merkezli bilimsel çalışmalar düzenlenmesi grupların ana görevidir. Bu çalışmaların maddi destek alabileceği kuruluşlara başvurulmasında ve planlanmasında TRD destek olur.
 3. Gruplara üye olan radyoloji uzmanlarının ilgili uluslar arası derneklere üye olmaları ve uluslar arası kongrelerde görev almalarını sağlamak hedeflenmelidir.
 4. Gruplar her yıl Ulusal Radyoloji Kongresi’nde daha önceden Grup Başkanı tarafından belirlenen gün ve saatte toplanır, yıllık çalışma programını gözden geçirir, birden fazla merkezli bilimsel çalışmaları organize eder, bir yıl içindeki çalışmalarını rapor haline getirir.

Madde 6: Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grupları

 1. Abdominal Radyoloji
 2. Acil Radyoloji
 3. Baş-Boyun Radyolojisi
 4. Genitoüriner Radyoloji
 5. Girişimsel Radyoloji
 6. Görüntüleme Bilişimi
 7. Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği 
 8. Hibrit Görüntüleme
 9. Kardiyovasküler Görüntüleme
 10. Kas-İskelet Radyolojisi
 11. Meme Radyolojisi
 12. Nöroradyoloji
 13. Obstetrik Görüntüleme 
 14. Pediatrik Radyoloji
 15. Toraks Radyolojisi

Mesleki Gruplar
Radyoloji Tarih Araştırmaları ve Etik Grubu
Uzmanlık Öğrencisi ve Genç Uzman Grubu

Madde 7: Bu yönerge TRD merkez yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

Geçici Madde: 2019 senesinde Grup Başkanı ve Sekreteri seçimi yapmış olan Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grupları’nın 2020 yılında yapacakları seçimler bu yönergeye göre yenilenecektir.