İLETİŞİM
Adres : Hoşdere Caddesi, Güzelkent Sokak, Çankaya Evleri, F Blok, No:2 Çankaya PK 06540 ANKARA
Telefon : +90 (312) 442 36 53
Faks : +90 (312) 442 36 54
GSM : +90 533 380 83 01
E-Mail :trd@trd.org.trDernek Beyannamesi 2012

» Örnek Sorular

Kuramsal Sınav
1- İntestinal obstrüksiyon düşünülen olgularda ilk yapılması gereken radyolojik inceleme yöntemini / yöntemlerini gösteren seçeneği işaretleyiniz.
          a) BT
          b) USG ve sintigrafi
          c) ADBG
          d) MR
          e) Endoskopi

2- Aşağıdakilerden hangisi benign gastrik ülserin özelliklerinden değildir?
          a) Hampton's line
          b) Ülser collar
          c) Ülser kraterine uzanan düzenli pililer
          d) Crescent sign
 e) Ülser nişi etrafında pili diverjansı

3- Aşağıdaki tümörlerden hangisinde kalsifikasyon görülmesi beklenen bir bulgu değildir?
          a) Mide müsinöz adenokarsinoması
          b) Kolon leiomiyomu
          c) İnce barsak lipomu
          d) Pankreas seröz kistadenoması
          e) Barsak lenfoması

4- Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma nedeniyle incelenen bir hastada ultrasonografi ile karaciğerde saptanan 8 mm çapındaki hiperekojen lezyonun tanısında ikinci basamak tanı aracı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
          a) Doppler Ultrasonografi
          b) Eritrosit İşaretli Sintigrafi
          c) Lipiodolli bilgisayarlı tomografi
          d) Manyetik rezonans görüntüleme
          e) Bifazik bilgisayarlı tomografi

5- Sağ böbrekte 30 mm çapında kitle saptanan hastaya kitle karakterizasyonu amacıyla böbrek BT tetkiki yapılmıştır. Kontrastsız kesitlerde 60 HU yoğunluğa sahip kitle, 150 ml kontrast enjeksiyonundan sonra nefrogram fazında elde edilen kesitlerde 65 HU yoğunluk sergilemektedir. En olası tanı hangisidir?
          a) Basit böbrek kisti
          b) Hiperdens kist
          c) Renal hücreli karsinom
          d) Anjiomyolipom
          e) Onkositom

6- Hipertansiyon bulgularıyla ileri tetkiki gereken 34 yaşındaki hastanın adrenal MR tetkiki yapılmıştır. Adrenal MR tetkikinde sağ adrenal bezde 20 mm çapında, kimyasal şift incelemede sinyal kaybı sergilemeyen, T1 ağırlıklı sekansta hipointens, T2 ağırlıklı sekansta hiperintens iç yapıda kitle saptanmıştır. En olası tanı hangisidir?
          a) Aldosteronoma
          b) Cushing sendromu
          c) Lipodejeneresans
          d) Feokromasitoma
          e) Metastaz

7- Aşağıdakilerden hangisi juvenil anjiofibromlar için yanlıştır?
          a) Adelösan çağdaki erkeklerde görülür.
          b) BT'de pterigopalatin fossanın genişlemesine yol açar.
          c) MR incelemede "flow void" yapılar içerir.
          d) İntrakranial uzanım göstermezler.
          e) Genellikle asendan farengeal arter'in dalları ile beslenir.

8- Renkli Doppler ultrasonografinin anlamlı karotis arter darlığı tanısındaki başarısını araştıran bir çalışmada, altın standart anjiografi sonuçları ile karşılaştırıldığında 20 gerçek pozitif, 30 gerçek negatif, 5 yanlış pozitif ve 7 yanlış negatif sonucu olmuştur. Buna göre Doppler ultrasonografinin pozitif öngörü (prediktivite) oranı nasıl hesaplanır?
          a) 20 / 30 + 7
          b) 30 / 30 + 5
          c) 20 / 20 + 7
          d) 30 / 30 + 7
          e) 20 / 20 + 5

9- Bir radyolojik çalışmada belli bir sayısal parametrenin, lezyonların benign ve malign doğalarının ayrımında kullanılabilecek optimal eşik değerini saptamada aşağıdaki istatistik yöntemlerden hangisi kullanılabilir?
          a) "Student T" testi
          b) Ki kare testi
          c) "Receiver operator characteristics" analizi
          d) Spearman rank korelasyon testi
          e) Wilcoxon test

10- Bilgisayarlı tomografide kullanılan x-ışını tüpünün konvansiyonel cihazlarda kullanılan x-ışını tüpünden farklılıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
I. Anod ısınma kapasitesi daha yüksektir
II. Rotor hızı daha yüksektir
III. Güç oranı (power rating) daha yüksektir
IV. Fokal spot daha küçüktür
          a) I, II ve III
          b) I ve III
          c) II ve IV 
          d) Yalnız IV
          e) Hepsi

11- Power Doppler ultrasonografinin renkli Doppler ultrasonografiye göre en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
          a) Kan akımı dağılımınının haritasını vermesi
          b) Renk ve spektral analizde akım paterni özelliklerini daha açık vermesi
          c) Düşük akımların tespit edilmesinde daha faydalı olması
          d) Akım bilgisini Doppler açısı ve aliasingden bağımsız verebilmesi
          e) Velocity hakkında daha doğru bilgi vermesi

12- Aşağıdakilerden hangisi "topuk etkisi" için doğru değildir?
          a) Çizgi-odak prensibinin dezavantajıdır.
          b) Tüp-obje mesafesi arttıkça azalır.
          c) X ışınının verildiği alan daraltıldıkça azalır.
          d) Hastanın kalın tarafı tüpün katot tarafına yerleştirilerek etkisi azaltılabilir.
          e) Efektif fokal spot alanı daraldıkça azalır. 

13- Hangisi hepatositlere spesifik pozitif kontrast maddedir?
          a) Gadopentotat dimeglümin
          b) Süperparamagnetik demir oksit
          c) Manganese dipyridoxal diphosphonate
          d) Paramanyetik lipozomlar
          e) Baryum Sülfat

14- Aşağıdakilerden hangisi malign bilier obstrüksiyonda trans-hepatik perkütan biliyer stent yerleştirme işleminin hedefi değildir?
          a) Sarılık semptomunun giderilmesi
          b) Yağda çözünen vitamin yetmezliğinin önlenmesi
          c) Kolanjit ataklarının önlenmesi
          d) Tümörde nekroz oluşturma
          e) Primer hastalıkla mücadelede sarılık iyileşmesi ile psikojenik katkı

15- Hangisi splenik arter embolizasyonu endikasyonları arasında değildir?
          a) Sinistral portal hipertansiyon
          b) Hipersplenizm
          c) Budd-Chiari sendromu
          d) Splenik arter psödoanevrizması
          e) Splenik çalma fenomeni (karaciğer transplantasyonu)

16- Sağ el bileğinde şişlik, ağrı ve hafif kızarıklık olan 35 yaşında kadın bir hastada el bileği radyografisinde eklem aralığında daralma, skleroz, subkondral kist formasyonu ve trianguler fibrokartilajda kalsifikasyon mevcut ise radyolojik tanı nedir?
          a) Gut artriti
          b) Romatoid artrit
          c) Psoriatik artrit
          d) Pirofosfat artriti
          e) Ankilozan spondilartrit

17- Diz MRG incelemede eklem içi sinovyada T1 ve T2-A görüntülerde hipointens özellikte kalınlaşma ve kemikte periartiküler erozyonlar görüldüğünde tanı nedir?
          a) Sinovyal osteokondromatozis
          b) Hemofilik artropati
          c) Pigmente villonodüler sinovit
          d) Lipoma arboresans
          e) Sinovyal sarkom

18- Aşağıdakilerden hangisi, kısa ekstremitelerle karakterize ölümcül bir displazidir?
          a) Hipokondroplazi
          b) Akondroplazi
          c) Tanatrofik dwarfizm
          d) Homozigot akondroplazi
          e) Pseudoakondroplazi

19- Aşağıdaki tümörlerden hangisi kemikte litik ve ekspansil özellikte metastaz yapar?
          a) Mide karsinomu
          b) Over karsinomu
          c) Meme karsinomu
          d) Paratiroid karsinomu
          e) Tiroid karsinomu

20- Aşağıdaki tümör ve tümör benzeri lezyonlardan hangileri uzun kemikte epifizde lokalize olur ?
I-Şeffaf hücreli kondrosarkom
II-Periferik kondrosarkom
III-Kondromiksoid fibrom
IV-Dev hücreli kemik tümörü
V-Langerhans hücreli histiositoz
          a) I + II + III
          b) I + III + IV
          c) II + III + IV
          d) III + IV + V
          e) I + IV + V

21- Aşağıdaki artritlerden hangisinde kemik ankiloz görülmez?
          a) Ankilozan spondilartrit
          b) Romatoid artrit
          c) Psoriatik artrit
          d) Reiter sendromu
          e) Gut artriti

22- Tüberküloz spondilodiskitinde aşağıdaki bölgelerden hangisi en az tutulur?
          a) Vertebra korpusu
          b) Disk aralığı
          c) Anterior longitidunal ligaman-verterbra korpusu arası
          d) Posterior interossöz ve interligamentöz alan
          e) Posterior longitidunal ligaman-vertebra korpusu arası

23- Mamografide saptanan aşağıdaki mikrokalsifikasyon gruplaşmalarından hangisi malignite yönünden en risklidir?
          a) Ring tarzında mikrokalsifikasyonlar
          b) Düzenli yuvarlak mikrokalsifikasyonlar
          c) Segmental mikrokalsifikasyonlar
          d) İrregüler şekilli ve dizilimli mikrokalsifikasyonlar
          e) Duman tarzında ince mikrokalsifikasyonlar

24- Aşağıdakilerden hangisi Chiari-2 malformasyonu için yanlıştır?
          a) Serebellar hemisferler beyin sapını çevrelemiş görünümdedir.
          b) Myelomeningosel nadiren eşlik eder.
          c) Gestasyonel hayatın 3-4. haftasındaki nöral tüp gelişim defekti sonucu oluşurlar.
          d) Posterior fossa normalden küçüktür.
          e) 10 yaşın altındaki çocuklarda 6 mm'nin altındaki tonsil herniasyonu fizyolojik olarak değerlendirilmelidir.

25- 50 yaşında çok şiddetli başağrısı ve meningismus yakınması ile başvuran ve enfeksiyon bulgusu saptanmayan olguda ilk tercih edilmesi gereken radyolojik modalite asagidakilerden hangisidir?
          a) Direkt grafi
          b) BT
          c) Doppler USG
          d) Anjiografi
          e) SPECT

26- Şiddetli retroorbital ağrı, III, IV, VI ve V1 kranial sinir tutulumları ve kavernöz sinüs ve orbital apekste T1 de kasla, T2 de yağ ile izointens ve Gd ile parlaklaşan lezyonu olan bayan hastada ayırıcı tanıda öncelikle aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? 
          a) Menengioma
          b) Sarkoidozis
          c) Tolosa Hunt sendromu
          d) Kavernöz sinüsün metastatik infiltrasyonu
          e) Lenfoma

27- Çocukta aşağıdakilerden hangilerinin varlığı Akciğer röntgenogramında bakteriyel pnömoniden ziyade viral pnömoniyi düşündürür?
I. Konsolidasyon varlığı
II. Santral predominans
III. Bilateralite
IV. Plevral effüzyon varlığı
          a) I + III
          b) II + III
          c) I + II + IV
          d) I + II + III
          e) I + III + IV

28- Hirschsprung Hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır?
          a) Kolonu innerve eden ganglion hücrelerinin eksikliğinden kaynaklanır.
          b) Erkeklerde daha sık izlenir.
          c) Hasta segment geçiş zonu proksimalindeki dilate kısımdır.
          d) Sadece rektum tutulu olduğunda 'anormal rektosigmoid oran''dan söz edilir.
          e) Suda eriyen kontrast ile tetkiki tercih edilmelidir.

29- Bilinç kaybı ile yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 1 yaşındaki çocukta çekilen akciğer radyografisinde sağda şüpheli plevral efüzyon görünümü vardır. Tanıyı doğrulamak için hangi yöntemler kullanılır?
I. İnspiryum-ekspiryum grafileri
II. Sağ yan dekübitis grafisi
III. Sol yan dekübitis grafisi
IV. Ultrasonografi
          a) I ve II 
          b) II ve IV
          c) I, II ve III 
          d) I, II ve IV
          e) II, III ve IV 

30- Konjenital kalp hastalıklarından hangisi artmış pulmoner kan akımı ile karakterize değildir?
          a) Ventriküler septal defekt
          b) Atriyal septal defekt
          c) Patent duktus arteriyosus
          d) Fallot tetralojisi
          e) Anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi

31- PA akciğer grafisinde kan akımının sefalizasyonu (geyik boynuzu görünümü) aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bir bulgusudur?
          a) Arteryel pulmoner hipertansiyon bulgusu
          b) Venöz pulmoner hipertansiyon bulgusu
          c) Sistemik hipertansiyon bulgusu
          d) Sağ ventrikül yetmezliği bulgusu
          e) Triküspit kapak atrezisi bulgusu

32- Yirmi yıl 1 paket/gün sigara içmiş 60 yaşındaki erkek hastada BT'de saptanan 12 mm çapında nodüle yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
          a) Nodül BT'de tamamen kalsifikse benigndir.
          b) 6 ay sonra kontrol BT önerilir.
          c) Kenarları spiküler ise malignite önünden araştırılmalıdır.
          d) Kenarları düzgün ise kontrastlı BT ile kontrast tutulumuna bakılabilir.
          e) PET ile metastaz taraması uygundur.

33- Radyoloji cihazı satın alımında izlenmesi gereken süreçler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 
I. İhtiyacın belirlenmesi
II. II. Kalite kontrol ve cihazın denenmesi-test edilmesi
III. III. Tekliflerin değerlendirilmesi
IV. IV. Şartname hazırlanması
V. V. Kontrat imzalanması
          a) I-III-IV-V-II
          b) IV-III-V-I-II
          c) I-V-III-IV-II
          d) I-IV-III-V-II
          e) I-II-III-IV-V

34- Adli açıdan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bir radyolog için daha fazla önem taşır?
          a) Bir raporda hastaya ait ek tetkik istemek
          b) Hastanın kimlik bilgilerinin grafide bulunmasını sağlamak
          c) Raporunun adli tıp uzmanı tarafından onaylanmasını istemek
          d) Raporda hastalığa ait kesin karara varmak
          e) Adli olaya konu olan patoloji dışındaki bulguları rapora eklemek

35- Aşağidakilerden hangi durumda hastadan ya da hasta yakınlarından 'yazılı bilgilendirilmiş onam' alınması gerekli değildir?
          a) Karaciğer kitlesi için dinamik BT incelemesi öncesi
          b) Hipertansiyon tedavisine yönelik renal anjioplasti öncesi
          c) Masif GIS kanamasında embolizasyon öncesi 
          d) Gebe hastadan MR incelemesi öncesi 
          e) Venöz yetmezlik araştırması amaçlı flebografi öncesi

Beceri Sınavı

Örnek 1 Durak Adı:Temel radyoanatomi bilgisinin değerlendirilmesi Adaya ön bilgiler: Bu durakta bilgisayar üzerinde çeşitli anatomik bölgelerle ilgili sorular yer almaktadır. Sorular eşleştirme türünde hazırlanmış olup soruda yer alan yapının grafideki numarası yanıt kağıdına yazılmalıdır.İşaretlenen seçeneklerin değiştirilmesi ve sorularda geriye dönülerek düzeltme olanağı bulunmaktadır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılacaktır. 

Soru:

 

 

Örnek 2
Durak Adı: PA akciğer grafisi değerlendirme becerisi Adaya ön bilgiler: Bu durakta negotoskopta yer alan bir grafinin aday tarafından değerlendirilmesi değerlendirilmektedir. Durak alanında görevli bir değerlendirici adayın yüksek sesle ifade etmesi istenen değerlendirmelerini aşağıdaki değerlendirme tablosuna işaretleyerek puanlama yapacaktır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılmaktadır. 

DEĞERLENDİRİLECEK ALANLAR

Puan Değeri

PA akciğer grafisini doğru yönde negatoskopa yerleştirme                              

10

Akciğerin tüm zonlarının grafiye dahil olduğunu söyleme                                       

5

İnspiryum kontrolü (Ön 6, arka 10-11 kostayı diyafram üzerinde sayma )                                                                                              

10

Rotasyon kontrolü (spinöz çıkıntıların klavikula medial uçlarına       eşit uzaklıkta olduğunu gösterme)                                                                      

10

Ekspojur (doz) kontrolü ( kalbin üzerindeki torakal vertebra disk aralıklarının görülüp kalbin arkasındakilerin izlenmemesi)                                      

10

Hastanın lordotik- kifotik duruş kontrolü (normalde 4. arka kot ile klavikula üst üste gelmiş ise normaldir).                                                              

5

Toraks duvarı ve yumuşak doku gölgelerini değerlendirme                        

5

Akciğer parankim alanlarını simetrik ve kıyaslamalı değerlendirme              

5

Her iki hilusu büyüklük ve lokalizasyon olarak değerlendirme                     

5

Kalp büyüklüğünü , toraks duvarı genişliğine göre değerlendirme               

5

Sağ paratrakeal alanı ve diğer alanlarda mediasten genişliğini değerlendirme

5

Her iki diyaframı değerlendirme                                                                   

5

Her iki kostofrenik sinusu değerlendirme                                                       

5

Her iki kardiofrenik sinusu değerlendirme                                                       

5

Akciğerde kör noktaları ayrıntılı değerlendirme (klavikula, Kalp arkası, diyafram altı akciğer alanlarını)                                                   

5

Diyafram altı gaz gölgelerini değerlendirme                                                   

5

Toplam

100Örnek 3

Durak Adı: Tiroid ultrasonografisi yapma becerisi 
Adaya ön bilgiler: Bu durakta tiroid bezini ultrasonografide inceleme beceriniz değerlendirilecektir. İnceleme hastanın karşılanmasından uğurlanmasına kadar tüm aşamaları içermektedir.Tüm inceleme basamaklarını durak görevlisine yüksek sesle belirtmeniz gerekmektedir. Ayırıcı tanı ve tanı vermeniz beklenmemektedir.

İnceleme Raporu yazılmayacaktır. Durak alanında görevli bir değerlendirici adayın yüksek sesle ifade etmesi istenen değerlendirmelerini aşağıdaki değerlendirme tablosuna işaretleyerek puanlama yapacaktır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılacaktır. 

 

Yapmadı

Eksik yaptı

Tam yaptı

Selamlama, kendini tanıtma

0

1

3

İşlem öncesinde hastaya, tetkik hakkında bilgi verme

0

1

3

İşlemi gerçekleştirirken hastayı uygun şekilde yönlendirme, ve olumlu ilişkiyi koruma

0

2

4

İşlem bitiminde hastaya temizlenmesi için materyal verme

0

1

3

İşlem bitiminde hastaya tetkikle ilgili özet bilgi verme

0

2

4

İşlem bitiminde bireysel iletişim tekniklerine uygun uğurlama

0

1

3

Toplam

0

 

20

2.     Tiroid bezinin gri-skala ultrasonografi tetkikini gerçekleştirme becerisi Kontrol Listesi

 

Yapmadı

Eksik yaptı

Tam yaptı

Hastaya ve başına uygun pozisyon verme

0

3

6

Cihazı hazırlama: Uygun prob seçimi, ve ayarların kontrol ve düzeltilmesi

0

3

7

Jel sürme

0

2

5

Tiroid bezinin her iki lobunun üçer boyutunu ölçme

0

3

7

Bez parankim düzeni ve konturlarının gözden geçirilmesi

0

4

8

Kistik/solid yer kaplayan oluşumların (YKO) varlığının araştırılması

0

4

9

YKO 'ların uzun boyutlarının ölçülmesi

0

4

8

YKO 'ların özelliklerinin belirlenmesi

0

4

9

Tiroid bezinin olası intratorasik uzanımının gözden geçirilmesi

0

3

5

Piramidal lob varlığının gözden geçirilmesi

0

3

7

Tiroid bezi çevresinde lenfadenomegali ve paratiroid lezyon varlığının araştırılması

0

2

5

"Freeze" düğmesi ile tetkike son verilmesi

0

0

4

TOPLAM PUAN

0

 

80

Örnek 4

Durak Adı: Bir olguda patolojik bulguları değerlendirme becerisi

Adaya ön bilgiler: Bu durakta bilgisayarda yer alan bir olguya ait grafilerde bulunan patolojik bulguları saptamanız ve tanımlamanız beklenmektedir. Bulgu ve tanımlarınızı durak görevlisine yüksek sesle belirtmeniz gerekmektedir. Ayırıcı tanı ve tanı vermeniz beklenmemektedir.  Durak alanında görevli bir değerlendirici adayın yüksek sesle ifade etmesi istenen değerlendirmelerini aşağıdaki değerlendirme tablosuna işaretleyerek puanlama yapacaktır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılacaktır.

Değerlendirmesi Beklenen Alanlar

Puan Değeri

+/-

Kraniografide parietal kemikte litik lezyon bulunduğunu belirtmesi

10

 

Kraniografide lezyonun düzensiz konturlu olduğunu belirtmesi         

5

 

Kraniografide lezyonun sınırlarının keskin sınırlı olduğunu belirtmesi             

5

 

Kraniografide lezyonun sklerotik kenarı olmadığını belirtmesi

10

 

Kraniografide lezyonun içinde trabeküler görünüm olmadığını belirtmesi

5

 

BT kesitinde kalvaryum iç tabulasının dış tabulasına göre daha fazla destrükte olduğunu belirtmesi (çift kontur, "bevelled edge")

15

 

BT kesitinde lezyon üzerindeki yumuşak dokuda kalınlaşma olduğunu belirtmesi

5

 

MRG'de T1A kesitte lezyonunun gri cevhere kıyasla hafif hipointens olduğunu belirtmesi                         

5

 

MRG'de T1A kesitte lezyon ortasında hipointens küçük bir odak olduğunu belirtmesi

5

 

MRG'de T2A kesitlerde lezyonun intensitesinin yağın intensitesinden yüksek olduğunu belirtmesi

5

 

MRG'de T2A kesitlerde lezyonunu ortasında hipointens bir odak olduğunu belirtmesi

5

 

MRG'de T1- ve T2A kesitlerde lezyon üzerindeki temporal kasta kalınlaşma izlendiğini belirtmesi

5

 

MRG'de kontrastlı kesitte lezyonunu kontrast maddeyle yoğun olarak boyandığını, ortasındaki odağın ise boyanmadığını belirtmesi

5

 

MRG'de kontrastlı kesitte dural (dural kuyruk) boyanma olduğunu belirtmesi

8

 

MRG'de kontrastlı kesitte galeal/müsküler boyanma olduğunu belirtmesi

7

 

TOPLAM

 

100

 Radyografiler: Örnek 5
Durak Adı: Bir olguda ayırıcı tanı yapma becerisi 
Adaya ön bilgiler: Bu durakta bilgisayarda yer alan ve bir olguya ait ardışık soruların verilen seçeneklerdeki uygun yanıtlarını işaretlemeniz beklenmektedir. Çok sayıdaki seçeneklerde farklı değerlerde doğru ve yanlış yanıtlar yer almaktadır. Ancak doğru ve yanlış seçeneklerin toplamı 'sıfır' değerinde olduğundan doğru seçeneklerin işaretlenmesi yüksek puan alınmasını sağlamaktadır. Puanlama bilgisayarda otomatik olarak gerçekleşmektedir. Sorularda geriye dönüş olanağı bulunmamaktadır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılacaktır. 

Soru 1 : 15 yaşında kız hasta. Bir yıldır mide yakınmaları ve halsizlik şikayeti var. Fizik muayenede epigastrik bölgede hassas olmayan mobil, sert kitle ele geliyor. Laboratuar incelemede demir eksikliği anemisi saptandı. Epigastrik bölgenin transvers US kesiti izlenen hastada olası tanı/larıniz nelerdir? 

A.   Gastrik polip 
B.   Gossipiboma 
C.   Gastrik hemanjiom
D.   Lenfoma 
E.   Müsinöz adenokarsinom
F.   Gastrik lipom
G.   Trikobezoar 
H.   Gastrik duplikasyon kist
İ.   Gastrik divertikül
J.   Retroperitoneal teratom
K.   Gastrik schwannoma
L.   Leiomyoma 
M.   Peptik ülserSoru 2
Ayni hastanin baryumlu mide incelemesini görüyorsunuz. Bu durumda olası tanı/larınız ne olurdu?

A.   Gastrik polip 
B.   Gossipiboma 
C.   Gastrik hemanjiom
D.   Lenfoma 
E.   Müsinöz adenokarsinom
F.   Gastrik lipom
G.   Trikobezoar 
H.   Gastrik duplikasyon kist
İ.   Gastrik divertikül
J.   Retroperitoneal teratom
K.   Gastrik schwannoma
L.   Leiomyoma 
M.   Peptik ülserSoru 3
Ayni hastanin kontrastsız aksiyal BT kesitini görüyorsunuz. Bu durumda olası tanı/larınız ne olurdu?

A.   Gastrik polip 
B.   Gossipiboma 
C.   Gastrik hemanjiom
D.   Lenfoma 
E.   Müsinöz adenokarsinom
F.   Gastrik lipo
G.   Trikobezoar 
H.   Retroperitoneal teratom
İ.   Gastrik schwannoma
J.   Leiomyoma 
K.   Peptik ülserÖrnek 6
Durak Adı: Artefakt tanıma ve değerlendirme becerisi 
Adaya ön bilgiler: Bu durakta bilgisayarda yer alan ve bir olguya ait ardışık soruların verilen seçeneklerdeki uygun yanıtlarını işaretlemeniz beklenmektedir. Çok sayıdaki seçeneklerde farklı değerlerde doğru ve yanlış yanıtlar yer almaktadır. Ancak doğru ve yanlış seçeneklerin toplamı 'sıfır' değerinde olduğundan doğru seçeneklerin işaretlenmesi yüksek puan alınmasını sağlamaktadır. Puanlama bilgisayarda otomatik olarak gerçekleşmektedir. Sorularda geriye dönüş olanağı bulunmamaktadır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılacaktır. 

Soru 1 MR görüntüsünde izlenen artefaktlar aşağıdakilerden hangileridir?

A.   Aliasing
B.   Trunkasyon
C.   Hareket
D.   Statik Elektirklenme
E.   Kimyasal Kayma
F.   Susceptibilite
G.   Magic Angle
H.   AkımSoru 2
Görüntüde okla gösterilen aliasing artefaktının kaynağı aşağıdakilerden hangisi/leridir? 

A.   Statik manyetik alan (B0)
B.   Gradient
C.   HareketSoru 3
Bu artefaktın oluşmaması için aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılabilir? 

A.   Frekans ya da faz kodlama sayısını arttırmak
B.   Uygun FOV seçmek Yağ baskılaması yapmak
C.   Hareketi kısıtlamakÖrnek 7 
Durak Adı: Rapor yazma becerisinin değerlendirilmesi
Adaya Ön Bilgiler: Bu durakta negotoskopta asılı BT filmine bir rapor yazmanız beklenmektedir.Bu grafinin, özel bir görüntüleme merkezinde elde edildikten sonra, uzman radyolog olarak çalıştığınız varsayılan bir devlet hastanesinde size gösterilmiş olduğunu ve bir "konsültasyon raporu" yazmanız istendiğini düşünerek raporunuzu yazınız. Grafi 45 yaşında Ayşe Turner'e aittir. Hastanın belirgin bir yakınması bulunmamakta, laboratuvar bulguları normal olup, özgeçmişi özellik taşımamaktadır. BT incelemesi tarama amacıyla yapılan US incelemesinde saptanan bir patolojinin aydınlatılması düşüncesi ile yapılmıştır. Rapor size verilen kağıda yazılmalıdır. Durak süresi 10 dakikadır. Süre bitiminde zil ile uyarı yapılacaktır. 

Değerlendirilecek Alanlar

Puan Değeri

+/-

Raporda tetkikin daha önce raporlandığı merkezin adının yer alması

5

 

Raporda hastanın adının yer alması

5

 

Raporda hastanın soyadının yer alması

5

 

Raporda hastanın yaşının yer alması

5

 

Raporda hastanın cinsiyetinin yer alması

5

 

Raporda inceleme tarihinin yer alması

5

 

Raporda rapor yazım tarihinin yer alması

5

 

Raporda tetkikin elde edildiği merkezin adının yer alması

5

 

Raporda tetkik türünün yer alması

5

 

Raporda hastaya ait klinik bilginin yer alması

5

 

Raporda klinik  ön tanının yer alması

5

 

Raporda uygulanan inceleme tekniğinin yer alması

6

 

Raporda bulguların yer alması

9

 

Raporda bir sonuç/yorum verilmiş olması

9

 

Raporda çözüme yönelik algoritmik önerilerin yer alması

6

 

Raporda "raporu yazan" kişinin adının yer alması

5

 

Raporda "raporu yazan" kişinin soyadının yer alması

5

 

Raporda "raporu yazan" kişinin imzasının yer alması

5

 

Toplam

100

 
 
2012-08-08

   
 
 

WEBCAST
 
34. Ulusal Radyoloji Kongresi

33. Ulusal Radyoloji Kongresi

Abdomen Radyolojisi Sempozyumu

Karaciğer MR Görüntülemede Güncel Yaklaşımlar
 

Kongre Fotoğrafları
 
 

KONGRE VE TOPLANTILAR
 

Diğer Toplantılar
 

E-POSTER
  TÜRKRAD 2013
TÜRKRAD 2012
TÜRKRAD 2011
TÜRKRAD 2010
TÜRKRAD 2009
TÜRKRAD 2008
TÜRKRAD 2007
TÜRKRAD 2006
 

YAYINLAR
 

 

Opakim Ulrich


Ana Sayfa  |   Dernek Hakkında  |   Üyelik Koşulları ve Üyelik  |   Eğitim ve Yeterlilik Kurulu  |   Çalışma Grupları  |   Yönergeler  |   Bize Yazın